Adatkezelési tájékoztató

 

1.     Bevezető:

Az LOC Lead Order Center Kft, mint Adatkezelő az üzleti partnerei (jogi személyek, egyéni vállalkozók) számára az www.edrink.hu weboldalon keresztül, közvetített szolgáltatásként információs, tájékoztató, és rendelési felületet biztosít. A weboldal célja, hogy összegyűjtse az Adatkezelő partnerei által gyártott, illetőleg forgalmazott termékek körét, amely termékek a honlapon keresztül online megrendelhetők a Megrendelő által kiválasztott nagykereskedők általi kiszállítással. A weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás célja a gyártó, forgalmazó partnerek termékeinek megjelenítése, a termékek bemutatása, a megrendelő kiskereskedelmi egységek és a terméket forgalmazó, kiszállító nagykereskedő összekapcsolása, a kiskereskedelmi partnerek mint Megrendelők által az oldalon leadott megrendelésének nagykereskedő részére történő továbbítása. A fentieken felül a weboldalon nyújtott szolgáltatás célja az is, hogy a gyártó, forgalmazó partnerek az Adatkezelő által biztosított weboldalon keresztül elérhetővé, könnyen hozzáférhetővé tegyék a kiskereskedelmi partnerek számára az általuk felhasználható kereskedelmi célú reklámanyagokat, különböző arculati sablonokat, híreket, újdonságokat, továbbá, hogy – hozzájárulásuk esetén – a Megrendelők nevében eljáró kapcsolattartók részére a gyártó partnerek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatáson keresztül, tájékoztató anyagokat, marketing leveleket, hírleveleket küldhessenek.

A fentiekben meghatározott célok eléréséhez, és a weboldalon keresztül történő szolgáltatás nyújtáshoz elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő az üzleti partnerei nevében regisztráló, és nevükben eljáró kapcsolattartó személyek mint érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltak szerint.

2.     Az adatkezelő és képviselője elérhetőségei:

Az adatkezelő:

Neve: LOC Lead Order Center Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1147 Budapest, Gervay utca 4.

Képviselője:

Neve: Szilvásy László József, ügyvezető

Elérhetőség: info@leadsys.hu  

3.     Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége    

A GDPR előírásai értelmében az Adatkezelő számára adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem kötelező. Felismerve azonban azt, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések milyen jelentőséggel bírnak, így az Adatkezelő az adatvédelmi kérdésekben az alábbi elérhetőségen tart kapcsolatot az érintettekkel:

Elérhetőség: info@leadsys.hu

4.     Regisztráció, felhasználói fiók kezelése a weboldalon

A weboldalt az Adatkezelő kizárólag gyártó, forgalmazó üzleti partnerei, és a gyártók kiskereskedelmi partnerei számára tartja fent. A weboldal használata előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a kiskereskedelmi partner nevében eljáró kapcsolattartó személy végez el. Ebből adódóan a weboldalon kizárólag jogi személy partnerek nevében eljáró természetes személyek (illetőleg az egyéni vállalkozók saját maguk) jogosultak regisztrálni.

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség az Érintettet terheli. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölje, továbbá kétség esetén a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció véglegesítése érdekében (a téves, és hibás adatokkal megvalósuló regisztrációk megakadályozása érdekben) a rendszer a megadott e-mail címre egy automatikus levelet küld, amely emailben szereplő linkre kattintva az érintett megváltoztathatja a jelszavát. Amennyiben ennek az Érintett 10 napon belül nem tesz eleget a megerősítési kötelezettségének, a regisztrációja érvénytelenné válik.

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: Adatkezelő partnerei nevében eljáró kapcsolattartó személyek, így különösen, de nem kizárólag: üzletvezető, alkalmazott, tulajdonos, egyéb beosztású természetes személyek, akik az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő jogi személyek, egyéni vállalkozók nevében járnak el.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

e-mail cím, felhasználónév, születési év, telefonszám, üzlet elhelyezkedése (város), munkakör (nem kötelező mező), boltkör besorolás

regisztráció végrehajtása, a megrendelés funkció használata, a partner, valamint a partner nevében eljáró kapcsolattartó beazonosítása, a rendelési jogosultság vizsgálata, a partnerrel való kapcsolattartás.

Az Adatkezelő ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) alapján, a Megrendelőkkel való kapcsolattartás, és a megrendelések kezelése érdekében kezeli. Az Adatkezelő a jogos érdekhez, mint jogalaphoz szükséges érdekmérlegelési tesztet elkészítette, annak során az adatkezelés jogszerűségét megállapította, a tesztet erre irányuló kérés esetén az érintettek rendelkezésére bocsátja.

regisztráció ideje, utolsó belépés ideje, egyedi azonosító

Informatikai rendszer üzemeltetése, naplózási feladatok ellátása az információ biztonsági előírásokra tekintettel.

Az Adatkezelő ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) alapján, az informatikai rendszer üzemeltetése érdekében kezeli. Az Adatkezelő a jogos érdekhez, mint jogalaphoz szükséges érdekmérlegelési tesztet elkészítette, annak során az adatkezelés jogszerűségét megállapította, a tesztet erre irányuló kérés esetén az érintettek rendelkezésére bocsátja.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a fentiekben megadott személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül a weboldal üzemeltetéséért, és ügyfélszolgálati feladatokért felelős munkatársak ismerhetik meg.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő a fenti adatokból a kiskereskedelmi egységre vonatkozó adatokat (jogi személy neve, megrendelés adatait) továbbítja a gyártó, forgalmazó partnerek, illetőleg a megrendelés során a kapcsolattartó által kiválasztott nagykereskedelmi partner felé. Amennyiben azonban a kiskereskedelmi egységet egyéni vállalkozó üzemelteti, úgy az egyéni vállalkozó mint érintett személy vonatkozásában az alábbi adattovábbításokra kerül sor:

Továbbított adatok köre

Adattovábbítás címzettje

Adattovábbítás jogalapja

az egyéni vállalkozó neve, adószáma, székhelye

a megrendelés tárgyától függő gyártó, forgalmazó, és a megrendelést teljesítő nagykereskedő

Az adatkezelés olyan szerződés előkészítéséhez, teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A fentieken felül az érintettek személyes adatai sem az EU-n belüli harmadik személy számára, sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet számára nem kerül továbbításra.

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek

LeadTech Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13 3. ép fszt 9.

email.: info@leadtech.hu

A weboldal folyamatos működtetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, honlap üzemeltetés, helpdesk üzemeltetése.

Checksum Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1188 Budapest, Ady Endre utca 135/a.

email: info@checksum.hu

Tárhelyszolgáltatási feladatok ellátása.

 

Az adatkezelés helye, módja: Az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő által a tárhelyszolgáltatási, és üzemeltetési feladatokra igénybe vett adatfeldolgozóknál, az adatfeldolgozó szerverein, az Európai Unió területén belül kerülnek tárolásra.

Az adatok megőrzésének ideje: Az érintett személyes adatai az alábbi időpontokig kerülnek megőrzésre:

-       a partner, vagy az érintett döntésének megfelelően a felhasználói profil törléséig, vagy azon az érintett adatainak megváltoztatásáig,

-       megrendelési jogosultság megszűnéséig, és így a partner regisztrációjának törléséig,

-       a partner kapcsolattartója személyében bekövetkezett változásig,

-       inaktivitás esetén, 2 év elteltét követően, külön erre irányuló kérés hiányában is.

5.     Ügyfélszolgálat, Kapcsolatfelvétel célú adatkezelések

A weboldal működésével kapcsolatos problémák esetén az érintettek jogosultak közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni a problémák megoldása érdekében. Az érintettek ebből a célból jogosultak elektronikus leveleket küldeni a weboldalon feltüntetett e-mail címekre közvetlenül a saját üzenetküldő alkalmazásukból, illetőleg jogosultak a problémákat a megadott telefonszámon is bejelenteni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Adatkezelő a jelzett problémákkal kapcsolatban válasz üzeneteket, továbbá a weboldal működtetésével kapcsolatban rendszerüzeneteket, a regisztráció, illetőleg a rendelések elküldésével kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó elektronikus üzeneteket küldhet a felhasználóknak az általuk megadott email címre, továbbá felveheti velük a kapcsolatot az általuk megadott telefonos elérhetőségeken. Ezekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen üzenetek nem minősülnek reklám célú, direktmarketing üzeneteknek. Ebből adódóan felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen üzeneteket az adatkezelő a hírlevélre történő fel nem iratkozás, vagy a leiratkozás esetén is küldhet!

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Adatkezelőnek e-mailben üzenetet küldő, az adatkezelővel kapcsolatot felvevő természetes személyek.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

név, e-mail cím, telefonszám bármely adat, amelyet az érintett az üzenetben megad

Az Adatkezelő és az érintettek közötti kapcsolattartás, esetleges kérések, kérdések kezelése, megválaszolása, hibaelhárítás.

Az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kezeli, amelyet az e-mail üzenet elküldésével ad meg.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a fentiekben megadott személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az üzenet tárgyának megfelelő szakterület, továbbá az informatikai osztály illetékes munkatársai ismerhetik meg.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő az érintetteknek a fentiek szerinti személyes adatait sem az EU-n belüli harmadik személy, sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet számára nem továbbítja

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek

LeadTech Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13 3. ép fszt 9.

email.: info@leadtech.hu

A weboldal folyamatos működtetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, honlap üzemeltetés, helpdesk üzemeltetése.

Checksum Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1188 Budapest, Ady Endre utca 135/a.

email: info@checksum.hu

Tárhelyszolgáltatási feladatok ellátása.

 

Az adatkezelés helye, módja: Az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő által a tárhelyszolgáltatási, és üzemeltetési feladatokra igénybe vett adatfeldolgozóknál, az adatfeldolgozó szerverein, az Európai Unió területén belül kerülnek tárolásra.

Az adatok megőrzésének ideje: az érintett személyes adatait az Adatkezelő főszabály szerint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatközléstől számított 1 évig kezeli.

Amennyiben az üzenet tárgya alapján az állapítható meg, hogy azzal az Adatkezelőnek további teendője van, úgy az adatok megőrzési ideje az adott teendőhöz igazodik (pl. fogyasztóvédelmi panaszok esetén a Fogyasztóvédelmi törvény szerinti 5 év, polgári jogi igények érvényesítése esetén a polgári jogi elévülési idő, azaz 5 év, büntetőjogi intézkedések esetén a bűncselekmény elévülési ideje, illetőleg a büntetőeljárás jogerős befejezése stb.)

6.     Hírlevél küldés (mARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS)

A weboldalon történő regisztráció során, vagy a későbbiekben a felhasználói profil beállításainál a felhasználónak lehetősége van arra, hogy az egyes gyártó, forgalmazó partnerek meglévő, vagy új termékeivel kapcsolatos akciókról, újdonságokról, ajánlatokról, friss hírekről tájékoztatást kérjen, és kapjon e-mail üzenet formájában. A vonatkozó jogszabályok értelmében ezen üzenetek megküldése céljából történő adatkezelés direktmarketing célú adatkezelésnek minősülnek. Ezen adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja.

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a hírlevelet kérő, és így a marketing célú levelek küldésére feliratkozott természetes személyek

 

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

e-mail cím

Reklámot, friss híreket, akciókat, tájékoztatókat tartalmazó elektronikus e-mail üzenetek küldése

Az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kezeli, amelyet a hírlevél küldésére történő feliratkozáskor, a regisztrációs felületen, vagy a felhasználói profilon található jelölőnégyzet kipipálásával ad meg.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a fentiekben megadott személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül a marketing levelek küldéséért, és az informatikai üzemeltetésért felelős munkatársak ismerhetik meg.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő az érintetteknek a kapcsolatfelvétel céljából megadott alábbi személyes adatait sem az EU-n belüli harmadik személy, sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet számára nem kerül továbbításra

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek

LeadTech Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13 3. ép fszt 9.

email.: info@leadtech.hu

A weboldal folyamatos működtetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, honlap üzemeltetés, helpdesk üzemeltetése.

Checksum Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1188 Budapest, Ady Endre utca 135/a.

email: info@checksum.hu

Tárhelyszolgáltatási feladatok ellátása.

 

Az adatkezelés helye, módja: Az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő által a tárhelyszolgáltatási, és üzemeltetési feladatokra igénybe vett adatfeldolgozóknál, az adatfeldolgozó szerverein, az Európai Unió területén belül kerülnek tárolásra.

Az adatok megőrzésének ideje: a hírlevélről történő leiratkozásig, így az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy nem küldünk kéretlen reklámüzeneteket, Ön a hírlevelek, és egyéb direkt marketing üzenetek küldéséről korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a reklámüzenetek küldése céljából kezelt adatait a továbbiakban ebből a célból nem kezeljük, így a továbbiakban marketing célból nem keressük meg Önt. Az elektronikus hírlevelekről az email üzenetben lévő linkre kattintva, vagy az Adatkezelő fenti elérhetőségeire megküldött elektronikus levélben, illetőleg a felhasználó profilján a jelölőnégyzetben szereplő jelölés eltávolításával iratkozhat le.

7.     cookie adatkezeléseK

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a weboldal sütiket (cookie) használ. A sütiknek nevezzük azokat a kis adatfájlokat, amelyeket a weboldalak a felhasználói élmény hatékonyabbá tétele érdekében használnak. Ezeket az adatfájlok a weboldal meglátogatásakor kerülnek elhelyezésre a Felhasználó Eszközén, majd a későbbi látogatás során ezek visszaolvasásra kerülnek, azonosítva ezzel a felhasználót. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A vonatkozó jogszabályok értelmében sütik akkor helyezhetők el a felhasználó eszközén a felhasználó hozzájárulása nélkül, ha azok a webhely működéséhez elengedhetetlenek. Minden más célú (nem szükségszerű) cookie kizárólag a felhasználó hozzájárulására esetén helyezhető el.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a weboldal jelenleg kizárólag szükséges sütiket kezel, így azok használatához az Ön hozzájárulása nem szükséges.

7.1.   szükséges cookiek

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a weboldalt meglátogató, ott regisztráló, és megrendeléseket adó természetes személyek

A kezelt adatok köre: munkamenet azonosító, a weboldal felkeresésének ideje

Az adatkezelés célja: A szükséges sütik elősegítik a weboldal használhatóságát, lehetővé tesznek olyan alapvető funkciókat, mint a honlapon történő navigálás és a biztonságos webhelyek elérése. A Honlap ezen cookiek használata nélkül nem működik megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja: A szükséges cookiek használatához az érintett hozzájárulása nem szükséges, ezen adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) alapján kezeli. Az Adatkezelő a jogos érdekhez mint jogalaphoz kötődő érdekmérlegelési tesztet elkészítette, azt erre irányuló kérés esetén az érintettek rendelkezésére bocsátja.

Név

célja

Típusa

Lejárat

szolgáltató

.AspNetCore.Antiforgery.#

Segít megelőzni a webhelyek közötti kérelmek hamisítását (CSRF).

http

Munkamenet vége

edrink.hu

rc::a

Ezt a sütit az emberek és a robotok megkülönböztetésére használják. Ez a süti ahhoz szükséges, hogy érvényes jelentések készülhessenek a weboldal használatáról.

html

Állandó

google.com

rc::c

Ezt a sütit az emberek és a robotok megkülönböztetésére használják.

html

Munkamenet vége

google.com

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a cookiek használatával gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, valamint a marketing tevékenységért felelős munkatársak ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek

LeadTech Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13 3. ép fszt 9.

email.: info@leadtech.hu

A weboldal folyamatos működtetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, honlap üzemeltetés, helpdesk.

Checksum Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1188 Budapest, Ady Endre utca 135/a.

email: info@checksum.hu

Tárhelyszolgáltatási feladatok ellátása.

 

Az adatkezelés helye, módja: Az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő által a tárhelyszolgáltatási feladatokra igénybe vett adatfeldolgozónál, az adatfeldolgozó szerverein, az Európai Unió területén kerülnek tárolásra

8.     Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését, éppen ezért ezen adatkezelésekért az Adatkezelő felelősséggel nem tartozik.

9.     Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi

a) a bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az Adatkezelő megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő megfigyeli a rendszereit annak érdekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Az Adatkezelő által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását az általa esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján is megköveteli és azok teljesülését ellenőrzi.

10.  Az Érintett jogai, jogérvényesítés

Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:

-       tájékoztatást, az adatokhoz való hozzáférést,

-       helyesbítést,

-       törlést,

-       az adatkezelés korlátozását,

-       az adatok hordozhatóságát,

-       visszavonhatja a hozzájárulását,

-       továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

10.1.              Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül, valamint a Felhasználó profilban, a Személyes adatok lekérdezése menüpont alatt, közvetlen lekérdezéssel gyakorolható. Ez utóbbi esetben a megjelenő lekérdezés megnyitásához a Jegyzettömb alkalmazás szükséges. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

10.2.              Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározottak szerint, az adatkezelés részleteihez hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

10.3.              Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

10.4.              Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

-      személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-      a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.5.              Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-      az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

10.6.              Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

-      az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett szerződő fél, és

-      az adatkezelés automatizált módon történik.

10.7.              Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

10.8.              Automatizált döntéshozatal elleni tiltakozás joga egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

-      az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

-      meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

-      az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

10.9.              Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10.10.           Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekkel kapcsolatosan az érintett által benyújtott kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

10.11.           Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Kérjük, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza, problémája merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal a panasz békés rendezése érdekében.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a személyes adataival kapcsolatos jogsértés észlelése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz is fordulhat.

 

A Felügyeleti hatósághoz címzett panaszát az alábbi elérhetőségen nyújthatja be:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (honlap: http://www.naih.hu)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

11.  Profilalkotás, automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

12.  További célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk, harmadik félnek nem továbbítjuk, nem értékesítjük.