ADATkezelésI Tájékoztató

Jelen dokumentum a Zwack Unicum Nyrt. mint adatkezelő által, az edrink.hu felületen, a portálon történő regisztrációval kapcsolatosan folytatott adatkezeléseiről ad tájékoztatást.

Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatást figyelmesen olvassa el!

1.   Jelen dokumentum célja

A Zwack Unicum Nyrt. az üzleti partnerei számára ajánlatkérési, rendelési, hírlevélre történő feliratkozási felületként az eDrink portált (www.edrink.hu, a továbbiakban: Portál) használja. A Zwack Unicum Nyrt. a Portál használata során a Portálon regisztráló, és azon keresztül rendeléseket leadó, valamint a hírlevélre feliratkozó, üzleti partnerek képviselőinek mint érintetteknek (a továbbiakban: Érintett, Felhasználó) a személyes adatait kezeli a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Portálra történő regisztrációval mint adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Zwack Unicum Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

2.   Az Adatkezelő

A Portálon az Érintett által megadott adatok kezelője a Zwack Unicum Nyrt. mint adatkezelő (a továbbiakban: Zwack, Adatkezelő):

A Zwack bejegyzett székhelye:       1095 Budapest, Soroksári út 26.

Nyilvántartó bíróság:                     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                          01-10-042048

Adószám:                                     10795044244

Email cím:                                                 adatvedelem@zwackunicum.hu

Központi telefonszám:                   +36 1 456-5200

3.   Regisztráció

A Portált a Zwack kizárólag az üzleti partnerei számára tartja fent. A Portál használata előzetes regisztrációhoz kötött. A Portál célja, hogy azon keresztül a Zwack partnerei, illetőleg a partner kapcsolattartói, üzletvezetői, és alkalmazottai online felületen adhassák le az ajánlatkéréseiket a Zwack felé. Ezeket a kéréseket ezt követően a Zwack továbbítja a szállító felé, aki a megrendelt termékeket ezt követően kiszállítja a partnernek. A Zwack a folyamat során személyes adatokat kizárólag a regisztrációhoz kötötten kezel, melynek célja elsősorban a partner, valamint a kapcsolattartó beazonosítása, a rendelési jogosultság vizsgálata, valamint a partnerrel való kapcsolattartás. Fontos azonban, hogy a Zwack az ajánlatkérések, rendelések teljesítéséhez az Érintettek személyes adatait már nem kezeli.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy e-mail címhez csupán egy regisztráció tartozhat. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség az Érintettet terheli. A Zwack fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölje, továbbá kétség esetén a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció véglegesítése érdekében (a téves, és hibás adatokkal megvalósuló regisztrációk megakadályozása érdekben) a rendszer a megadott e-mail címre egy automatikus levelet küld, a regisztrációhoz kapcsolódó egyszeri jelszóval, amely jelszót az érintettnek az első belépés alkalmával meg kell változtatnia. Amennyiben ennek az Érintett 10 napon belül nem tesz eleget, a regisztrációja érvénytelenné válik.

Az adatkezelés célja: A Portálon a rendelések, ajánlatkérések leadásához szükséges regisztráció végrehajtása, továbbá a partnerekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a regisztráció során megjelenített checkbox kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: e-mail cím, születési év (a nagykorúság ellenőrzése céljából), munkakör, mobiltelefonszám, város, jelszó.

Az adatok megőrzésének ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a felhasználó fiókjának végleges törléséig, melyet a felhasználó saját maga hajthat végre, illetőleg inaktivitás esetén az utolsó fiókaktivitást követő 2 év elteltével.

Az adatkezelés helye: a Portált üzemeltető adatfeldolgozó által igénybe vett további, tárhelyszolgáltatási feladatokat ellátó adatfeldolgozó tulajdonában álló szerverek.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Az adatokat megismerő személyek köre: Az Adatkezelőnek a Portálon leadott ajánlatkérések fogadásáért, és feldolgozásáért felelős munkatársai

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

Adatfeldolgozók:

a.)  név: LeadTech Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1147 Budapest, Gervay utca 4.

cégjegyzékszám: 01-09-273757

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: a Portál üzemeltetés, karbantartása, a regisztráció rögzítése, ajánlatkérések (melyek személyes adatokat nem tartalmaznak) továbbítása a szállító felé.

 

     az általa igénybe vett további adatfeldolgozó:

 

b.)  név: Checksum Kft.

székhely: 1188 Budapest, Ady Endre utca 135 a. ép.

cégjegyzékszám: 01-09-994126

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Portál használata regisztráció nélkül nem lehetséges.

3.1.               Cookie-k

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Portál adatainak letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”, „Süti”) helyez el a Felhasználó Eszközére, majd a későbbi látogatás során ezeket visszaolvassa. Az Adatkezelő ezeket a cookie-kat a hatályos jogszabályok, és a hatósági gyakorlat alapján személyes adatként kezeli.

A Portál a használat során az Adatkezelő kizárólag a munkamenet azonosítása céljából, a felhasználó hozzájárulását nem igénylő, az oldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-t (Session ID) helyez el. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a böngészőjében semmilyen cookie elfogadását nem engedélyezi, így a session azonosítót sem, akkor a Portált nem tudja használatba venni.

Az Adatkezelő által használt egyes Cookie-k használatának célja, megőrzésének időtartama:

A Cookie típusa

A Cookie használata az adatkezelés célja

A Cookie megőrzésének időtartama

Az érintett hozzájárulása szükséges-e.

Munkamenet-azonosító (.AspNetCore.Antiforgery.#)

A Portál működtetése, a bejelentkező felhasználó munkamenetének a kijelentkezésig történő azonosítása, a regisztrált felhasználó adatainak védelme.

A munkamenet lejártáig.

Nem, a cookie elhelyezése az érintett hozzájárulását nem igényli.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a Portál működéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: munkamenet-azonosító.

Az adatkezelés helye: a Portált üzemeltető adatfeldolgozó által igénybe vett további, tárhelyszolgáltatási feladatokat ellátó adatfeldolgozó tulajdonában álló szerverek.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Az adatokat megismerő személyek köre: Az Adatkezelő a személyes adatokhoz közvetlenül nem, csak az adatfeldolgozóján keresztül fér hozzá.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

Adatfeldolgozók:

a.)  név: Lead Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1147 Budapest, Gervay utca 4.

cégjegyzékszám: 01-10-047589

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: a Portál üzemeltetés, karbantartása.

 

     az általa igénybe vett további adatfeldolgozó:

 

b.)  név: Checksum Kft.

székhely: 1188 Budapest, Ady Endre utca 135 a. ép.

cégjegyzékszám: 01-09-994126

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Portál használata a munkamenet azonosító elhelyezése nélkül nem lehetséges.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/. 

4.   Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Portálon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően a Zwack nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

5.   Adatbiztonság

A Zwack tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Zwack, mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

A Zwack az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

A Zwack az adatkezelései során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Zwack megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. A Zwack megfigyeli a rendszereit annak érdekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. A Zwack által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását, az általa igénybevett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján megköveteli és ellenőrzi.

6.    Érintettek jogai, és jogérvényesítés

Minden, az Érintett által a Zwack rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

A Zwack megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Zwack az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat Zwack elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Zwack által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Zwack indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-     személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-     az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-     az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-     a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-     a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-     a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Zwack korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-     az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Zwack az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

-     az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

-     meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

-     az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Zwack a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Portál:http://www.naih.hu 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.   Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználó kapcsolatba kíván lépni a Zwackkal, ezt, az adatkezelő adatait tartalmazó, a tájékoztató 2. pontjában meghatározott elérhetőségeken keresztül teheti meg.